Missie, visie en kernwaarden

Missie

Scholengroep Het Plein heeft in haar schoolplan de missie van de scholengroep onder woorden gebracht. Deze missie is als volgt "vertaald" naar onze school:
Mission Statement van Aloysius De Roosten
Het totale mens-zijn staat bij Aloysius De Roosten centraal. Naast de cijfers  is ook het ontwikkelen van vaardigheden voor morgen en persoonsvorming van belang. Aloysius De Roosten staat voor kwalitatief goed onderwijs en zelfontplooiing van leerlingen in een rijke leer- en leefomgeving. Hier kunnen leerlingen zichzelf leren kennen. Altijd in relatie met de ander en de omgeving. Aloysius De Roosten helpt hen daarbij.

Visie

De school biedt leerlingen onderwijs in een belangrijke periode van hun leven. Jongeren zijn in ontwikkeling. Ze leren wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. Ze komen in contact met allerlei overtuigingen. De school is een belangrijke plaats voor hen.  Op school treffen jonge mensen leeftijdsgenoten, verwerven zij kennis en leren zij hun mening te geven. Het is voor ons een uitdaging om leerlingen stap voor stap te helpen hun leven te leren leven.  Daar hoort het leren maken van keuzes bij. Ofschoon de school duidelijke regels stelt, geeft de school zeker ook ruimte aan leerlingen. Het is belangrijk dat jongvolwassenen leren om gefundeerde keuzes te maken, om zelf na te denken over wat goed of fout is en welke argumenten daaraan ten grondslag liggen. Daar helpt onderwijs ze bij. Zowel kennisaspecten (kwalificatie) als het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het inzicht hebben in sociale verhoudingen (socialisatie) zijn daarbij van belang.  Kinderen mogen  fouten maken. Door te reflecteren op eerder gemaakte keuzes leren ze zichzelf en de waarden die ze belangrijk vinden steeds beter kennen (subjectificatie). Dat gunnen wij onze leerlingen.

Kernwaarden

De kernwaarden op Aloysius De Roosten zijn kansrijk, diversiteit en bijdragend.

Kansrijk: Op Aloysius De Roosten hebben alle leerlingen en medewerkers kansen om hun potentieel waar te maken. Er wordt ruimte gegeven aan leerlingen en medewerkers met verschillende kwaliteiten, ambities en perspectief. De school wil aansluiten bij kansen van leerlingen en medewerkers, waardoor de eigenwaarde groeit en doelen behaald kunnen worden. 

Diversiteit: We zien verschillen als waardevol. Op Aloysius De Roosten is plek voor leerlingen en medewerkers met iedere geloofsovertuiging, al zijn er in de school, als OMO-school,  uitingen van het katholieke geloof. Diversiteit heeft echter vooral betrekking op verschillen tussen mensen, die we waarderen en respecteren. Het is juist door de diversiteit tussen leerlingen, ouders en medewerkers dat de school een veilige oefenplaats is voor het met elkaar omgaan in een pluriforme samenleving. Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten, zoveel kleur!

Bijdragend: de PLUSwaarde: Ieder mens doet ertoe en ieder mens draagt bij aan de samenleving. Aloysius De Roosten streeft ernaar om leerlingen en medewerkers te leren dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen geluk en dat zij bijdragen aan (een PLUSwaarde hebben voor) het geluk van de ander en zich verantwoordelijk voelen voor de omgeving. Aloysius De Roosten zorgt dat leerlingen zelfbewust zijn, weten wat ze willen en hoe ze dat kunnen bereiken, altijd rekening houdend met de ander en de omgeving.